CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Raziskave nanomaterialov in razvoj nanotehnologije sta prednostni panogi v vseh modernih družbah. Vse več je v uporabi materialov, ki nekaj let nazaj še niso bili znani. Njihov razvoj in vpeljavo v industrijsko proizvodnjo pa so v prvi meri omogočile temeljite raziskave in poznavanje zveze med lastnostmi materialov ter njihovo atomsko oziroma kristalno strukturo. Lastnosti materialov so običajno odvisne od parametrov, kot so velikost in razporeditev kristalnih zrn, defekti v zrnih, vključki drugih faz v zrnih ali na mejah med zrni. Za razumevanje vpliva the parametrov na lastnosti materialov pa je potrebno poznavanje strukture in kemijske sestave v tako majhnih področjih, ki merijo le nekaj nanometrov. Edina naprava, ki omogoča dobiti te podatke je transmisijski elektronski mikroskop (TEM).

 

 

Elektronska mikroskopija

Presevna elektronska mikroskopija in vrstična elektronska mikroskopija sta temelja za razsikave mikro- in tudi nanosveta.

 

Njuna ločljivost nam omogoča zaznavanje posameznih atomov, molekul in nanodelcev. Z njuno pomočjo tako neposredno določimo oblike, zgradbo in medsebojne odnose med posameznimi gradniki opazovanih snovi. Poleg tega nam preko elektronske in rentenske spektroskopije dajeta možnost identifikacije majhnih gruč atomov in kristalnih struktur merjenih delcev. Z njima mogoče izvajati tudi in-situ eksperimente, kar pomeni da lahko v realnem, neposrednem času opazujemo določene pojave, spremembe na nanostrukturah, ter tako določujemo naravo teh snovi neposredno, kar je velika prednost običajnih eksperimetov osnovanih na primerjavi razlik med začetnim in končnim stanjem merjenega sistema.

Za več informacij kontaktirajte: Miran.Ceh@ijs.si

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG